Parketwerken Sean Uw parketteur voor trappen, renovatie, schuren, parket versus vloervermaring . In regio Bonheiden, Rijmenam, Boortmeerbeek, Schiplaken, Hever, Kampenhout, Zemst, Elewijt, ...

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, leveringen, facturen en plaatsingen van de firma Castelnovo BV, met hoofdzetel te Berkendreef 7A – Keerbergen, gekend onder commerciële naam Parketwerken Sean, verder vermeld als ‘leverancier’. De klant aanvaardt deze, bij verzoek tot offerte of bij bestelling. Afwijking van de verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk werden bevestigd door de leverancier. 1: Offertes – Orderbevestigingen – bestellingen Elke offerte vanuit de leverancier is vrijblijvend en te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant. Een offerte is geldig voor de specifieke bestelling, gedurende de duurtijd vermeld op de offerte en geldt dus niet automatisch voor volgende bestellingen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur 14 kalenderdagen na doorsturen offerte. Een overeenkomst komt tot stand na de ondertekening door de klant en bevestiging van bestelling door de leverancier. De leverancier behoudt zich het recht een bestelling te weigeren. In exceptionele marktsituaties kunnen prijzen veranderen na bestelling, maar nooit na facturatie. De leverancier zal de klant steeds voorafgaandelijk contacteren in zulk een situatie, waarna de klant de overeenkomst kosteloos kan beëindigen, indien gewenst. Opgegeven prijzen zijn in € en exclusief BTW. 2: Facturen – Betalingen. Goederen, met of zonder plaatsingsdiensten, worden gefactureerd bij bestelling. Facturen zijn betaalbaar 5 werkdagen na factuurdatum en voor ophaling of levering,. Diensten worden gefactureerd, onmiddellijk na prestatie. Bij niet-betaling op de vervaldag is een verwijlintrest van 10 % verschuldigd. Verkeerde meldingen op de factuur moeten binnen de 24 uur na de factuurdatum schriftelijk worden meegedeeld door de klant. Bij betwisting van een deel van de geleverde goederen of diensten is de klant gehouden tot betaling van de factuur van het niet betwiste gedeelte. 3: Ophalingen – leveringen – afgifte: Goederen kunnen na bestelling en betaling, op afspraak, kosteloos worden afgehaald door de klant. Leveringen op locatie zijn mogelijk en betalend. Een standaard levering, op begane grond tot aan de voordeur, met een transpalet bereikbaar en parkeerplaats voorzien op maximum 25 meter van de voordeur, bedraagt 125€ (excl BTW) in straal van 50 km rond Bonheiden. Leveringen buiten deze regio, zijn ook mogelijk, in overleg. Bij bestellingen groter dan 1500€ (excl BTW), of indien de goederen door de leverancier geplaatst worden, is een standaard levering mee inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Leveringstermijnen zijn informatief en houden geen verbintenis in. De klant is op het overeengekomen levermoment aanwezig en ontvangt de goederen. Indien de klant hierin verzaakt wordt een leveringskost in rekening gebracht. 4: Ontvangst – controle Bij ontvangst kijkt de klant de goederen na op juistheid van kwantiteit, productsoort en transportschade. Indien de ontvangst op dat moment niet wordt weerlegd door de klant, is deze door hem aanvaard ifv bovenstaande eigenschappen. De klant dient binnen de 24 uur na levering en vooraleer de goederen integraal zijn uitgepakt, de levering na te zien op conformiteit (zichtbare gebreken). Iedere klacht die niet binnen dit tijdsbestek schriftelijk wordt gemeld of die wordt gemeld nadat de goederen volledig zijn uitgepakt, kan niet meer aanvaard worden. Hout is een natuurproduct, met kleur verschillen, structuur verschillen en unieke tekeningen. Deze eigenschappen van hout, ook t.o.v. getoonde stalenborden die steeds beperkt kunnen afwijken van het finale product, kunnen nooit een grond voor klacht opleveren. Later vastgestelde niet-conformiteit (verborgen gebreken) kan slechts aanvaard worden, indien de wettelijke voorwaarden aangaande productaansprakelijkheid zijn voldaan en indien de garantievoorwaarden van de producent, zoals bijgevoegd in iedere verpakking van goederen, zijn voldaan. De vastgestelde gebreken dienen uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld, vergezeld van de originele, gedateerde aankoopfactuur. 5: Garantie De klant heeft altijd recht op de fabrieksgarantie. De garantie beantwoordt in ieder geval steeds aan de minimale wettelijke garantie. De garantie vervalt indien enige transport-, opslag, gebruiks of onderhoudsvoorschrift zoals die bij alle goederen zijn meegeleverd, niet werden nageleefd, of indien de gebreken te wijten zijn aan slijtage of impact van zonlicht, of indien de klant veranderingen of herstelling aan de goederen uitvoerde of liet uitvoeren. De leverancier heeft steeds het recht om het onderwerp van de klacht te inspecteren, of laten inspecteren en zelf de keuze van herstel, gedeeltelijke of volledige vervanging te bepalen. De aansprakelijkheid van de leverancier is in elk geval beperkt tot de zuivere vervanging van de gebrekkige goederen door gelijkwaardige goederen en het transport voor terughaling van dergelijke goederen. Alle andere kosten zoals transportvoorbereiding, verzekering, verwijdering, herplaatsing e.d. meer, worden door de klant gedragen. Indien er wordt beslist tot terugname van geleverde goederen, om welke reden dan ook, is de klant verplicht de goederen klaar te zetten voor transport. 6: Plaatsing De leverancier zal een overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Eventuele bestaande vloerbekledingen en plinten worden door de klant verwijderd, voor aanvang van de werken. Werken aan de ondergrond zijn nooit standaard voorzien, tenzij uitdrukkelijk vermeld in offerte. De klant begrijpt en is verantwoordelijke voor goede plaatsingscondities zoals daar zijn, maar niet gelimiteerd tot: de ondergrond is stevig, 100% droog, vlak, vetvrij en veegschoon voor aanvang werken. Voorziene opbouwhoogte voor parket = dikte parket +2mm, bij verlijming. Indien deze plaatsingshoogte niet gerespecteerd is, kan dit leiden tot hoogteverschillen in de overgangen met andere vloeren, wat op geen enkele manier aanleiding kan geven tot klachten of weigering van aanvaarding van het geplaatste resultaat. De omgevingsfactoren benaderen de finale leefsituatie, zijnde kamertemperatuur minimaal 16°C, en luchtvochtigheid tussen 40% en 60%. In elke ruimte is voldoende verlichting via plafond, werkende stopcontacten en functionerende verwarming aanwezig. In geval van vloerverwarming, heeft deze een correcte opstartcyclus doorlopen voor aanvang van de werken. De ruimte is volledig vrij, zonder nood tot verplaatsingen van meubilair of goederen. Werktoestellen kunnen ruim geplaatst worden. Indien er van bovenstaande voorwaarden wordt afgeweken is dit op expliciete vraag van de klant, met begrip en aanvaarding van de risico’s en het wegvallen van de garantie. Stof en geluid horen bij plaatsing van parket en kunnen in geen geval oorzaak zijn van discussie. De klant is aanwezig bij aanvang van de werken om afwerking, motief, legrichting en dergelijke te bepalen. Zonder zijn aanwezigheid geven genomen beslissingen door de leverancier in geen enkel geval aanleiding tot recht tot betwisting. Bijkomende werken, niet bepaald in de offerte, kunnen ter plaatse besproken worden. Deze worden na schriftelijke goedkeuring van de klant en leverancier uitgevoerd aan de overeengekomen kostprijs van de materialen en werkuren in regie. Indien een plaatsing door de klant zelf wordt uitgevoerd, kan de leverancier in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de plaatsing. Klachten met betrekking tot de uitgevoerde werken worden binnen de 2 kalenderdagen na beëindiging van de werken, schriftelijk gemeld aan de leverancier. Indien een geplande plaatsing door de klant wordt geannuleerd of verplaatst kan dit kosteloos tot 4 weken voor afgesproken plaatsingsdatum. Binnen termijn 4-2 weken voor plaatsing worden 50% van de plaatsingsdiensten forfaitair gefactureerd, binnen termijn 2-0 weken 100% van de plaatsingsdiensten. 7: Aansprakelijkheid Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, houden geleverde diensten geenszins resultaatsverbintenissen in maar inspannings-verbintenissen. Zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van de leverancier ten aanzien van de klant is steeds beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het factuurbedrag (excl. btw). 8: Eigendomsvoorbehoud De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. De klant zal de leverancier steeds duidelijk verwittigen indien de goederen worden geleverd in een ruimte die niet eigendom is van de klant. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot uitstel van betaling, alsook ingeval van ontbinding of faillissement van de klant, zal de leverancier het recht hebben het order of dat gedeelte ervan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het door de leverancier geleverde, als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 9: Overmacht Ingeval van overmacht heeft de leverancier het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst te beëindigen. Ingeval van overmacht ziet de klant uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding. 10: Toepasselijk recht Op alle door de leverancier afgesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Vlaams Brabant, Leuven bevoegd.